ZKP Oferty

NAPISZ !
Zapytaj o promocję
e-mail: systemyzkp@
gmail.com

Wdrożenia systemów ZKP

Wdrażanie systemów Zakładowej Kontroli Produkcji (np. w Kopalni kruszywa, czy Tartaku) to opracowywanie dokumentacji systemowej oraz związane z tym szkolenia, konsultacje, audity wewnętrzne, doradztwo wymagane prawem europejskim niezbędnej do wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych (oznakowania CE, wystawienie deklaracja zgodności).

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest jednym z wymogów Rozporządzenie CPR 305/2011, którego posiadanie przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne, bez względu na stosowany system oceny zgodności.
Za zorganizowanie i wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji odpowiedzialny jest producent. Wymieniony system powinien zostać udokumentowany, a dokumentacja powinna być uaktualniana.

Zakres stosowania System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest obligatoryjny dla wszystkich producentów wyrobów nie zależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Nie posiadanie wdrożonego systemu ZKP może skutkować znacznymi karami dla przedsiębiorstwa. Głównym organem nadzoru nad rynkiem producentów budowlanych sprawuje GUNB (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego).

Kompleksowa usługa wdrożenia systemu będzie skierowana dla firm które nie maja doświadczenia lub zasobów ludzkich, technicznych lub czasowych aby próbować wdrożyć ten system w swojej firmie. Realizacja jest prowadzona u Klienta w różnych działach firmy oraz w siedzibie konsultanta.

Procedura wdrożenia systemu ZKP :
• Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji (jeśli istnieje) pod kątem wymagań systemu ZKP (audit wstępny);
• Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
• Rozpoczęcie szkoleń załogi;
• Opracowanie polityki jakości ZKP, celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
• Opracowanie księgi ZKP /jakości;
• Mapy procesów;
• Procedur, instrukcji, formularzy;
• Wdrożenie procedur systemu;
• Szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
• Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przed certyfikacyjny);
• Przegląd systemu zarządzania;
• Wybór jednostki certyfikującej (notyfikowanej);
• Udział w audicie zewnętrznym konsultanta ( na życzenie klienta);
• Wykonanie działań korygujących (jeżeli zachodzi taka potrzeba).

Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania ZKP zapewnia następujące korzyści:
• Spełnienie wymogów prawnych, warunu prowadzenia działalności produkcyjnej wyrobów budowlanych;
• potencjalne zmniejszenie liczby usterek, błędów wynikających z prowadzonej działalności produkcyjnej;
• poprawa komunikacji w firmie (zmniejszenie ilości wewnętrznych konfliktów) poprzez jasne określenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników;
• ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;
• demonstracja zgodności z prawem i przepisami;
• poświadczenie troski o jakość wyrażonej w polityce jakości;
• demonstracja nowatorskiego i przyszłościowego podejścia;
• zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania na nasze wyrobu znaku CE.

Audit certyfikujący

Auditowanie systemów Zakładowej Kontroli Produkcji w ramach współpracy z jednostkami notyfikowanymi (akredytowanymi).

Certifikacja realizowana jest zgodnie z przepisami, na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i Zakładowej Kontroli Produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji Zakładowej Kontroli Produkcji.

Realizacja usługi polega na niezależnym przeprowadzeniu w wskazanej przez Klienta firmie auditu certyfikującego /nadzoru polegającego na zbierania dowodów poprawności funkcjonowania systemu ZKP. Z przeprowadzonego auditu sporządza się raport wysyłany do Klienta w którym zaznacza się niezgodności, spostrzeżenia z wizyty. Po pozytywnym wyniku auditu jednostka (Klient) wystawia firmie certyfikat ZKP. Zwykle wymagany jest coroczna wizyta auditora w celu utrzymania ważności certyfikatu.

Jakie korzyści przynosi certyfikat ZKP:
• spełnienie wymagań prawnych (dla części wyrobów wymagany);
• możliwość oznakowania wyrobów oznakowaniem CE, wystawienie deklaracji zgodności (wymóg certyfikatu dla części wyrobów wykazanych w aktach prawnych);
• znacząca redukcja kosztów jakości związanych ze „złym wyrobem.”;
• zwiększenie bezpieczeństwa stosowania i jakości produkowanych wyrobów budowlanych;
• usystematyzowanie działań związanych z kontrolą jakości wyrobów budowlanych;
• udokumentowanie i opanowanie procesów produkcyjnych;
• stosowanie trafnych środków zapobiegawczych celem uniknięcia możliwych niezgodności;
• zwiększenie wiarygodności jako partnera handlowego na rynku;
• uzyskanie dokumentu potwierdzającego zgodność systemu ZKP ze specyfikacją techniczną (obiektywny dowód dla firm szukających dostawców spełniających te wymagania);
• zwiększenie konkurencyjności i przewagi marketingowej producenta wyrobów budowlanych.

Outsourcing systemów zarządzania

Już w trakcie projektowania i budowania systemu zarządzania Organizacja musi podjąć decyzję odnośnie wytypowania osoby odpowiedzialnej za proces wdrożenia oraz późniejsze nadzorowanie i doskonalenie systemu zarządzania. Zgodnie z poszczególnymi normami definiującymi wymagania określonych systemów zarządzania osoba taka powinna wywodzić się z kierownictwa firmy oraz poza obecnymi obowiązkami, przyjąć dodatkowy zakres odpowiedzialności związany z nadzorowaniem danego systemu zarządzania.

Poszerzenie zakresu obowiązków Kierownictwa Firmy o dodatkowy obszar związany z nadzorowaniem i doskonaleniem systemu zarządzania często wykracza poza ramy możliwości danego managera. W tym zakresie oferuje usługi w zakresie nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania na zasadzie outsourcingu funkcji nadzorczych nad systemem. W ramach oferty współpracy proponuje powierzenie pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. ZKP. Usługa skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, w których nie ma potrzeby zatrudniania pełnoetatowego pracownika do utrzymywania i doskonalenia systemu.

Usługa obejmuje między innymi:
• nadzorowanie dokumentacji systemowej;
• planowanie i realizację auditów wewnętrznych oraz nadzorowanie realizacji działań poauditowych;
• czynne uczestnictwo w auditach zewnętrznych (Klientów i jednostek certyfikujących) oraz planowanie i nadzorowanie realizacji działań poauditowych;
• nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych;
• zarządzanie zmianami w systemie zarządzania;
• szkolenie personelu Klienta (w tym szkolenia okresowe, szkolenia nowych pracowników firmy);
• reprezentowanie Klienta na zewnątrz w sprawach dotyczących danego systemu zarządzania.

Korzyści wynikające z outsourcingu funkcji nadzorczych nad systemem:
• odpowiedzialność za system zarządzania w rękach wyspecjalizowanego personelu;
• oszczędność czasu własnego personelu;
• oszczędność kosztów utrzymania systemu;
• gwarancja funkcjonowania i doskonalenia systemu ZKP;
• profesjonalne przygotowanie auditorów;
• profesjonalna pomoc i doradztwo w zakresie systemu ZKP;
• prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników
• reprezentowanie firmy wobec jednostek certyfikujących.

Doradztwo techniczne

Indywidualne doradztwo z zakresu technologii wytwarzania kationowych emulsji asfaltowych oraz ich aplikacji dla firm z branży drogowej. Produkt przeznaczonych dla firm rozpoczynających produkcję tego wyrobu budowlanego. Zakres usługi ustalany będzie indywidualnie. W ramach usługi możliwe będzie:
• udział w próbach technologicznych;
• opracowywanie recept, technologii wytwarzania;
• opracowywanie instrukcji technologicznych i stanowiskowych;
• optymalizacja recept i procesu wytwarzania wyrobu;
• udział w reklamacjach.

Korzyści dla klientów z tego obszaru to:
• gwarancja profesjonalnego doradztwa od doświadczonej osoby (eksperta technicznego jednostek akredytowanych);
• oszczędność czasu w dochodzeniu do optymalnych rozwiązań technologicznych;
• przerzucenie na inną firmę części obowiązków.

Polskie Jednostki
akredytowane

DEKRA Certification Sp. z o.o., CERTBUD Sp. z o.o., Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o., Instytut Kolejnictwa, Transportowy Dozór Techniczny, Polski Rejestr Statków S.A., Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Technologii Drewna, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Instytut Odlewnictwa, Instytut Techniki Budowlanej, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A., Instytut Nafty i Gazu, SIMPTEST Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o., Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakłady Badań i Atestacji "Zetom" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach Sp. z o.o., Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalneg